Sai phạm 131 tỷ đồng trong Bộ xây dựng

Năm

2010, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố kết luận của 10 đoàn thanh tra

triển khai trong năm 2009 (trong đó có 06 đoàn thanh tra kiểm tra hành

chính và 04 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).

Trong

năm 2010, Thanh tra Bộ đã tiến hành thực hiện 25 đoàn thanh tra (trong

đó: 17 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; 08 đoàn thanh tra, kiểm

tra đột xuất). Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Bộ đã kết thúc 21

đoàn: công bố kết luận 09 đoàn thanh tra, kiểm tra (trong đó: 04 đoàn

thanh tra, kiểm tra hành chính và 05 đoàn thanh tra chuyên ngành; hiện

đang hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra

của 12 đoàn).

Bộ

Xây dựng đã kiến nghị xử lý về kinh tế đối với số tiền sai phạm hơn 131

tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3 tỷ đồng; Bên cạnh đó, Bộ

Xây dựng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 đơn vị có sai

phạm trong hoạt động xây dựng số tiền 925 triệu đồng.

Theo Báo ĐCSVN

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.